Algemene Voorwaarden MA05 Rentals - maart 2024

Algemene Voorwaarden MA05 Rentals - maart 2024

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden

MA05 Rentals: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Kelvinweg 7a, 6101WT in Echt en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 89140834.

Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die aan MA05 Rentals een opdracht heeft gegeven of anderszins een overeenkomst met MA05 Rentals aangaat.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen MA05 Rentals en Opdrachtgever.

Voor zover algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing worden verklaard, geldt dat deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.

Overeengekomen afwijkingen gelden niet voor aanvullende opdrachten, tenzij schriftelijk bevestigd door MA05 Rentals.

Artikel 2. Aanbod en uitbesteding aan derden

Alle aanbiedingen en offertes van MA05 Rentals zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Mocht blijken dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt dan wel dat er wijzigingen aan de zijde van Opdrachtgever plaatsvinden, dan is MA05 Rentals gerechtigd om het gedane aanbod te wijzigen met een gelijktijdig verval van het oorspronkelijke aanbod.

Een aanbod en de daarin genoemde prijzen, tarieven en levertijden gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

MA05 Rentals is gerechtigd om de aan het aanbod verbonden kosten in rekening te brengen.

MA05 Rentals behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is MA05 Rentals gerechtigd om een derde in te schakelen.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand nadat een aanbod schriftelijk is aanvaard.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, verbinden partijen slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door MA05 Rentals.

Indien partijen mondeling een overeenkomst hebben gesloten en MA05 Rentals zonder protest van Opdrachtgever begonnen is met de uitvoering, dan is er ook een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door MA05 Rentals gewenste wijze ter beschikking wordt gesteld. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Opdrachtgever vrijwaart MA05 Rentals voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist of onvolledig zijn van deze informatie.

MA05 Rentals zal de door Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is MA05 Rentals niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben of tijdig af te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor te zorgen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door MA05 Rentals bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door MA05 Rentals ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan MA05 Rentals te verstrekken.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever vrijwaart en stelt MA05 Rentals volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die Opdrachtgever daaromtrent ontvangt.

Opdrachtgever verschaft MA05 Rentals op de overeengekomen data en tijden toegang tot de locatie waar (voorbereidende) werkzaamheden moeten worden verricht.

Opdrachtgever stelt ingeschakelde derden in de gelegenheid hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze te verrichten dat MA05 Rentals hierdoor niet wordt belemmerd bij de uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat MA05 Rentals of de door haar ingeschakelde derden op de locatie waar werkzaamheden moeten worden verricht kan beschikken over de in redelijkheid gewenste voorzieningen zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid MA05 Rentals

MA05 Rentals is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. MA05 Rentals is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die MA05 Rentals in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.

MA05 Rentals is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

MA05 Rentals is slechts aansprakelijk voor schade indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

Indien MA05 Rentals desondanks toch aansprakelijk mocht blijken, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van €2500,00.

MA05 Rentals is slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe materiële schade. Tot directe materiële schade behoren in geen geval gevolgschade, bedrijfsschade (reputatieschade), productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering en/of verlies van goederen.

Indien en voor zover Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en MA05 Rentals te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens MA05 Rentals heeft dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijs had kunnen zijn, schriftelijk door MA05 Rentals te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

Opdrachtgever vrijwaart MA05 Rentals voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Eventuele door MA05 Rentals verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van een evenement.

Artikel 6. Reclame

Alle reclames dienen schriftelijk bij MA05 Rentals te zijn ingediend binnen 5 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn. Bij gebreke van een de tijdige uitoefening van het reclamerecht komen vorderingsrechten uit dien hoofde te vervallen.

Artikel 7. Overmacht

Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft MA05 Rentals het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht aan de zijde van MA05 Rentals wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van MA05 Rentals, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van MA05 Rentals.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van MA05 Rentals zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van MA05 Rentals en/of van Opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, de intrekking van vergunningen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door (extreme) weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d.

Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens MA05 Rentals tot aan dat moment nakomen.

Bij het boeken van artiesten wordt diens gage separaat gefactureerd. Deze factuur wordt voor het evenement gefactureerd en dient direct, althans voor het evenement betaald te zijn. Blijft betaling voor het evenement uit,

Artikel 8. Prijzen en betaling

Alle door MA05 Rentals opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en kosten van derden, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Wijzigingen van opgegeven prijzen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zo zal MA05 Rentals gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor MA05 Rentals kostenverhogend zijn, aan Opdrachtgever door te berekenen.

In geval van spoedopdrachten en/of werkzaamheden die buiten normale werktijden moeten worden verricht, heeft MA05 Rentals het recht een toeslag of een spoedtarief in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

MA05 Rentals heeft altijd het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van de Opdrachtgever te verlangen.

Betaling van de factuur van MA05 Rentals dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Bij het boeken van artiesten wordt diens gage separaat gefactureerd. Deze factuur wordt voor het evenement gefactureerd en dient direct, althans voor het evenement betaald te zijn. Blijft betaling voor het evenement uit, dan riskeert Opdrachtgever dat de betreffende artiest niet op het evenement zal verschijnen. Alle gevolgen en schade daarvan komen voor Opdrachtgever.

De juistheid van de factuur staat vast indien Opdrachtgever niet binnen de betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum heeft geklaagd.

Indien een factuur niet, niet tijdig of niet volledig door Opdrachtgever wordt betaald, dan is Opdrachtgever aan MA05 Rentals een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over de hoofdsom. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als volle maand gerekend.

Indien Opdrachtgever na aanmaning door MA05 Rentals in gebreke blijft betaling binnen de gestelde termijn te verrichten, dan maakt MA05 Rentals aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €300,00.

Opdrachtgever mag de vorderingen van MA05 Rentals niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen.

Artikel 9. Opschorting, annulering en ontbinding

MA05 Rentals is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien (i) MA05 Rentals bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties, (ii) het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet of in redelijkheid gestelde of te stellen eisen en/of na het sluiten van de overeenkomst MA05 Rentals kennis neemt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

MA05 Rentals is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.

MA05 Rentals is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is MA05 Rentals gerechtigd de werkzaamheden voor Opdrachtgever direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient als de annulering korter dan 14 dagen voor het aanvangsmoment van zelf, 100% van de volledige opdrachtsom. De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

Van een annulering is niet alleen sprake wanneer een evenement geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking.

Tot tien werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

MA05 Rentals is exclusief rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom die rusten op of voortvloeien uit werken die MA05 Rentals in het kader van de overeenkomst ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hiervoor voor de duur van de overeenkomst een licentie.

Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien MA05 Rentals door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever MA05 Rentals, de werknemers van MA05 Rentals en/of door MA05 Rentals ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de overeenkomst zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij MA05 Rentals uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mogen Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MA05 Rentals worden gebruikt bij interne en externe communicatie-uitingen.

Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van MA05 Rentals is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

INFORMEER NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Contact:

MA05 Rentals

Kelvinweg 7a

6105WT Echt (L)

Tel: 0031(0)683905289

Wij werken enkel op afspraak!